Warunki uczestnictwa w Zimie w mieście 2020

Warunki uczestnictwa w
Zimie w mieście 2020

Organizatorem zimy w mieście 2020 jest firma Windzone Michał Gąsiński z siedzibą w Warszawie, ul. Rozłogi 12a/10, 01-310 Warszawa, NIP: 5222786131, zwany dalej „Organizatorem”,

 1. Niniejsza Umowa dotyczy wybranego przez Państwa (podpiętego do właściwego Formularza Zgłoszeniowego) akcji zima w mieście znajdującego się w katalogu zima, na stronie: www.windzone.pl, zwanym dalej „Zima w mieście”
 2. Umowa dotyczy wszystkich osób zgłoszonych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym Wybranej akcji Zima w meiście znajdującego się na stronie www.windzone.pl
 3. Umowa dotyczy wybranego terminu akcji Zima w mieście znajdującego się w ofercie na stronie www.windzone.pl, zwanym dalej „Zima w mieście”.
 4. Rezerwacji na akcję Zimę w mieście można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.windzone.pl oraz wpłacając zaliczkę w wysokości 200 zł na konto Organizatora w terminie nie dłuższym niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji internetowej. Zaliczka jest bezzwrotna.
 5. Uczestnictwo w akcji Zima w mieście dokonuje się:
  a) Po dokonaniu wpłaty na konto Organizatora pełnej kwoty zgodnie z ofertą wykupionego akcji Ziam w mieście na 7 dni przed rozpoczęciem Akcji,
  b) Po spełnieniu powyższego warunku osoba/osoby wskazane w rezerwacji zostaje/zostają wpisana/wpisane na Listę Uczestników akcji Zima w mieście i może wziąć w niej udział.
 6. W przypadku rezygnacji z akcji Zima w mieście przez Uczestnika z powodów niezależnych od Organizatora, Windzone zażąda zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania akcji:
  a) 50% kwoty jeżeli rezygnacja nastąpi od 20 do 5 dni przed datą rozpoczęcia akcji
  b) 80% kwoty jeżeli rezygnacja nastąpi od 4 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia akcji
 7. Po opłaceniu pełnej kwoty Organizator umożliwia zmianę Uczestnika akcji Zima w mieście w ramach uiszczonej opłaty nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem akcji.
 8. Organizator zapewnia realizację programu zawartego w katalogu i na stronie www.windzone.pl odnoszącego się do wybranej akcji.
 9. Opiekę nad uczestnikami, zajęcia tematyczne i zajęcia sportowe określone w programie akcji Zima w mieście prowadzą wychowawcy i instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania wyznaczonych przez Organizatora zadań.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu lub zachowania się Uczestnika w sposób uniemożliwiający dalszy jego uczestnictwo w akcji, Organizator może podjąć decyzję o wykreśleniu z listy uczestników z akcji Zima w mieście.
 11. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem akcji Zima w mieście jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadomi o tym Uczestnika; Uczestnik w ciągu 2 dni od momentu uzyskania informacji dotyczącej zmiany umowy powinien zgłosić Organizatorowi co następuje:
  a) Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę umowy
  b) Uczestnik odstępuje od umowy, w takiej sytuacji Organizator zwróci Klientowi uiszczoną kwotę
  c) Uczestnik uczestniczy w imprezie zastępczej o podobnym standardzie
 12. Jeśli w trakcie akcji Zima w mieście Organizator nie może zapewnić realizacji opłaconego przez klienta programu zobowiązuje się do zapewnienia świadczeń zastępczych o takim samym standardzie i charakterystyce.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe i rzeczy Uczestnika, podczas akcji Zima w mieście lub pozostawione przez Uczestnika w środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika lub osoby, która mu towarzyszyła.
 14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie (lub osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym) podczas akcji.
 15. W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania akcji Zima w mieśćie z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu wcześniejszej rezygnacji z akcji, choroby, równowartość części niewykorzystanych świadczeń nie będzie zwracana.
 16. Uczestnicy akcji organizowanej przez Windzone ubezpieczeni są od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w okresie od dnia rozpoczęcia akcji Zima w mieście do dnia jej zakończenia (dotyczy wyłącznie osób zapisujących się na cały turnus tj. minimum 5 dni).
 17. Uczestnictwo w akcji wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji akcji. Niniejszym Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji akcji Zima w mieście.
 18. Uczestnik oraz osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie zdjęć oraz filmów ze swoim udziałem w celach marketingowych na rzecz Organizatora (tj. wykorzystanie relacji foto i wideo z akcji Zima w mieście na stronie www.windzone.pl, a także na fanpage’u Organizatora na portalu facebook).
 19. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sporu.
 20. Wszelkie zmiany w Umowie zostaną sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.
 21. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sprawie spornej zaistniałej między Organizatorem a Uczestnikiem decyzję podejmuje Sąd właściwy dla Organizatora.