Polityka prywatności

1. Obowiązek informacyjny RODO

Od 25.05.2018 obowiązują w całej Unii Europejskiej przepisy o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z artykułem 13. ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 • 1.1. Informacja o administratorze danych.
  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest WindZone Michał Gąsiński z siedzibą w Warszawie, ul. Rozłogi 12a/10, 01-310 Warszawa. NIP: 5222786133, REGON:146834232, wpisanym do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystyki pod numerem 8848.
 • 1.2. Sposób kontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych.
  Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się mailowo: kontakt@windzone.pl lub za pośrednictwem poczty
  Inspektor Danych Osobowych – Michał Gąsiński
  Warszawa, u. Powstańców Śląskich 124 lok. 106
 • 1.3. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.
  Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na wybrany wypoczynek, jak i w trakcie wykonywania umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  A. sprzedaży produktów i usług,
  B. prowadzenia działań marketingowych.
 • 1.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
  A. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  B. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  C. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
  D. udzielona zgoda.
 • 1.5. Kategorie pozyskanych danych osobowych.
  Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
  A. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane teleadresowe, adresy email, telefony ,
  B. historię odbytych wyjazdów.
 • 1.6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.
  Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  A. procesorom w związku ze zleconymi przez WINDZONE MICHAŁ GĄSIŃSKI działaniami realizowanymi w imieniu WINDZONE MICHAŁ GĄSIŃSKI,
  B. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,
  D. nabywcom wierzytelności, którym spółki z grupy kapitałowej Podmiot zbyły przysługujące należności (do firm współpracujących nie do klientów) – przenosimy na druk wezwania do zapłaty,
  E. kancelariom prawnym, którym WINDZONE MICHAŁ GĄSIŃSKI zleciły np. prowadzenie postępowania,
  F. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • 1.7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.
  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  A. przepisy prawa, które mogą obligować WINDZONE MICHAŁ GĄSIŃSKI do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
  B. okres przez jaki są świadczone usługi,
  C. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
  D. okres na jaki została udzielona zgoda.
 • 1.8. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych.
  Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
  A. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  B. sprostowania danych,
  C. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  D. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  E. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  F. przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • 1.9. Informacje o prawie do cofnięcia zgody.
  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • 1.10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez WINDZONE MICHAŁ GĄSIŃSKI, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 1.11. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

2. Informacje ogólne

Operatorem Serwisu windzone.pl jest WINDZONE MICHAŁ GĄSIŃSKI

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

3. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

4. Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.