Warunki uczestnictwa w Wybranym Wyjeździe Zimowym 2021

Organizatorem Wyjazdów Zimowych 2021 jest firma Windzone Michał Gąsiński z siedzibą w Warszawie, ul. Rozłogi 12a/10, 01-310 Warszawa, NIP: 5222786131, zwany dalej „Organizatorem”,

 1. Niniejsza Umowa dotyczy wybranego przez Państwa (podpiętego do właściwego Formularza Zgłoszeniowego) wyjazdu zimowego znajdującego się w katalogu zima, na stronie: www.windzone.pl, zwanym dalej „Wybrany Wyjazd Zimowy”.
 2. Umowa dotyczy wszystkich osób zgłoszonych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym Wybranego Wyjazdu Zimowego znajdującego się na stronie www.windzone.pl.
 3. Umowa dotyczy Wybranego Wyjazdu Zimowego znajdującego się w ofercie na stronie www.windzone.pl, zwanym dalej „Wyjazd”.
 4. Rezerwacji na Wyjazd można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.windzone.pl oraz wpłacając zaliczkę w wysokości 500 zł na konto Organizatora w terminie nie dłuższym niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji internetowej. Zaliczka jest bezzwrotna.
 5. Uczestnictwo w wyjeździe dokonuje się:
  • Po dokonaniu wpłaty na konto Organizatora pełnej kwoty zgodnie z ofertą wykupionego Wyjazdu na 21 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu
  • Po przekazaniu Organizatorowi (osobiście lub mailem) podpisanej Karty Uczestnictwa Wybranego Wyjazdu Letniego znajdującej się na stronie www.windzone.pl
  • Po spełnieniu obu warunków osoba/osoby wskazane w rezerwacji zostaje/zostają wpisana/wpisane na Listę Uczestników Wyjazdu i może wziąć udział w wyjeździe
 6. W przypadku rezygnacji z Wyjazdu przez Uczestnika z powodów niezależnych od Organizatora, Windzone zażąda zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Wyjazdu:
  • 50% kwoty Wyjazdu jeżeli rezygnacja nastąpi od 20 do 5 dni przed datą rozpoczęcia Wyjazdu
  • 80 % kwoty Wyjazdu jeżeli rezygnacja nastąpi od 4 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia Wyjazdu
 7. Po opłaceniu pełnej kwoty Organizator umożliwia zmianę Uczestnika Wyjazdu w ramach uiszczonej opłaty nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.
 8. Organizator zapewnia realizację programu zawartego na stronie www.windzone.pl odnoszącego się do wybranego wyjazdu.
 9. Opiekę nad uczestnikami, zajęcia tematyczne i zajęcia sportowe określone w programie Wyjazdu prowadzą wychowawcy i instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania wyznaczonych przez Organizatora zadań.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu Wybranego Wyjazdu Zimowego lub zachowania się Uczestnika w sposób uniemożliwiający dalszy jego pobyt na obozie, Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z Wyjazdu.
 11. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem Wyjazdu jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadomi o tym Uczestnika; Uczestnik w ciągu 2 dni od momentu uzyskania informacji dotyczącej zmiany umowy powinien zgłosić Organizatorowi co następuje:
  • Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę umowy
  • Uczestnik odstępuje od umowy, w takiej sytuacji Organizator zwróci Klientowi uiszczoną kwotę
  • Uczestnik uczestniczy w imprezie zastępczej o podobnym standardzie
 12. Jeśli w trakcie Wyjazdu Organizator nie może zapewnić realizacji opłaconego przez klienta programu zobowiązuje się do zapewnienia świadczeń zastępczych o takim samym standardzie i charakterystyce.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe i rzeczy Uczestnika, podczas pobytu na Wyjeździe lub pozostawione przez Uczestnika w środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika lub osoby, która mu towarzyszyła albo go odwiedzała.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do regulaminu placówki i ośrodka, na którym jest organizowany pobyt a także regulaminu Wyjazdu.
 15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie (lub osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym na Wybrany Wyjazd Zimowy) podczas Wyjazdu.
 16. W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania Wyjazdu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu wcześniejszego wyjazdu, choroby, wydalenia dyscyplinarnego, równowartość części niewykorzystanych świadczeń nie będzie zwracana.
 17. Uczestnicy wyjazdu organizowanego przez Windzone ubezpieczeni są od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w okresie od dnia rozpoczęcia wyjazdu do dnia jego zakończeni.
 18. Uczestnictwo w Wyjeździe wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji Wyjazdu. Niniejszym Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Wyjazdu.
 19. Uczestnik oraz osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wybranego wyjazdu zimowego, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie zdjęć oraz filmów ze swoim udziałem w celach marketingowych na rzecz Organizatora (tj. wykorzystanie relacji foto i wideo z Wyjazdu na stronie www.windzone.pl, a także na fanpage’u Organizatora na portalu Facebook oraz Instagramie).
 20. W przypadku odwołania zimowiska z powodu pandemii lub epidemii koronawirusa, klientom przysługuje zwrot 100% wpłaconych zaliczek.
 21. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sporu.
 22. Wszelkie zmiany w Umowie zostaną sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.
  W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sprawie spornej zaistniałej między Organizatorem a Uczestnikiem decyzję podejmuje Sąd właściwy dla Organizatora.